Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Taktila skyltar

Regeringen har tagit fram en ny genomförandestrategi för funktionshinderspolitiken som sträcker sig från 2011 till 2016. En central del i den nya strategin är att målen ska följas upp och att effekten av insatserna ska kunna mätas på ett bra sätt.

De kommande åren kommer med all sannolikhet trycket på bl.a. Sveriges företag, fastighetsägare, myndigheter, verk, kommuner och landsting om att åtgärda enkelt avhjälpta hinder att öka markant.

I Plan & Byggnads Lagen 1987:10 Kapitel 17 § 21 (2001:146) kan man läsa vad som gäller:

”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.”

Boverket har utifrån denna lag utformat en rad föreskrifter och allmänna råd för hur man bör gå till väga för att undanröja enkelt avhjälpta hinder (Se Boverkets Författningssamling, BFS 2003:19 HIN1).

Hur fungerar det då med taktil skyltning eller tillgänglig orientering?

Är tillgängligheten säkrad bara man gör skyltarna taktila? Tyvärr är svaret på denna fråga nej!

Vi på Lex Sign AB ser orienteringen som en helhet som skall fungera väl för alla. Vi använder våra utprovade analys- och arbetsmetoder tillsammans med vår gedigna erfarenhet för att kunna leverera en så genomtänkt vägvisning som möjligt. Givetvis levererar vi taktila skyltar med punktskrift där det är nödvändigt, men en väl fungerande vägvisning och orientering handlar framför allt om att öka tydligheten och att även analysera behovet och nyttan av ledstråk, färgstråk, taktila orienteringstavlor, talande skyltar och allmän belysning.

Vi har under många år levererat skyltar med taktil text och punktskrift, speciellt på den Amerikanska och den Engelska marknaden där lagkraven sedan lång tid varit mer omfattande än i Sverige. Vi har därmed byggt upp en gedigen erfarenhet, både vad det gäller en speciell och mycket rationell produktionsteknik men även kring hur man bäst använder denna typ av skyltning i olika miljöer. Ingen verksamhet är den andra lik utan tillgängliga orienteringssystem behöver anpassas efter respektive verksamhet. Vi ser helt enkelt till att rätt information finns på rätt plats för att alla skall hitta.

Kan man göra en tillgänglig orientering snygg och tilltalande samtidigt som den fungerar för funktionshindrade eller synskadade? Måste alla skyltar se tråkiga och ensidiga ut oavsett miljö? Svaret på denna fråga är också nej!

Vi kan hjälpa till att förvalta ett Corporate ID eller anpassa skyltningen till en specifik arkitektur genom en god design på den vägvisning vi levererar. Vi kan hjälpa till med att anpassa t.ex. skyltdesignen så att funktionen blir tillgänglig. En god design är också en av nycklarna till ett hållbart samhälle. God design lever helt enkelt längre.